ثبات و صحت

ما با وجدان پاک، آسایش را برای مشتریان ارائه میکنیم

محصولات ما طرفدار محیط زیست و اقلیم هستند، و تحت شرایط کاری مناسب برای همه اشخاص شامل در زنجیره اکمالات، تولید میشوند و در هماهنگی با سبک زندگی صحی مشتریان میباشد.
 


تعهدات ما - ثبات و صحت

تولید

الی سال 2030، نحوۀ تولید و ارائه همه محصولات و خدمات ما به طریقی خواهد بود که صدمه ای به اکوسیستم های مهم نزند. ما شرایط کاری مناسب در زنجیره اکمالات را تضمین میکنیم و فعالانه برای بهترنمودن دوامدار معاشات کارکنان و کارگران کوشش میکنیم.

اقلیم

الی سال 2030، مقدار انتشار گازات گلخانه ای ناشی از فعالیت های عملیاتی و زنجیره های ارزش را به نصف خواهیم رساند* تا مطمئن شویم که کسب وکار ما صدمه ای به اقلیم نمیزند.

کثافات

الی سال 2030، کسب وکار ما به سیکل های بسته تبدیل میشود تا مقدار کثافات به صفر برسد. 

صحت

ساحه و نحوۀ عرضه محصولات ما در بخش غذایی و نوشیدنی به شکلی تغییر میکند که از صحت و سلامتی مشتریان حمایت شود. 

در قیاس با سال 2019.