فعالیت منحیث فروشنده

آیا کار در حوزه ارائه خدمات، فروش و مشتریان را خوش دارید؟

 آیا آماده فعالیت تمام وقت یا شاید کار اضافه در جریان تحصیل هستید؟ اگر اجتماعی، مستقل و شجاع هستید، میتوانید به یک فروشنده ارزشمند در فروشگاه تبدیل شوید. فعالیت در این جایگاه قدم نخست در مسیر تبدیل شدن به مدیر فروشگاه یا شروع کننده یک فروشگاه شخصی است.

 


با کمک ما، میتوانید در یکی از بیشتر از 400 فروشگاه 7-Eleven، Pressbyrån یا PBX منحیث فروشنده، مصروف کار شوید. از آنجاییکه مسئولیت استخدام و جذب پرسونل در هر فروشگاه بر عهده نماینده فروشات است، شما میتوانید درخواستی خود را مستقیماً به نماینده فروش تسلیم کنید.

شرایط شغلی ما، با تمرکز بر همکاری و فروش، فرق میکند و مشتری همیشه در اولویت قرار دارد.

در فروشگاه زنجیره ای Reitan سویدن، همه کارگران/کارمندان تحت پوشش یک قرارداد جمعی هستند و ما اتحادیه تجاری را یک همکار بیطرف میدانیم. ایجاد یک محیط کاری مناسب و پرداختن به مسائلی که آنها را صحیح میدانیم، از ضروریات کار ما است. این طریقه در مطابقت با ارزش اساسی حفظ معیارهای اخلاقی عالی کسب وکار است.