راپور سالانه و ثبات

راپور سالانه و ثبات

در سفر ما به سوی یک آیندۀ باثبات به ما ملحق شوید. در Reitan Convenience در سویدن، ما موضوع اقلیم را جدی میگیریم. به همین دلیل ما به ابتکار اساسی هدف مبتنی بر ساینس ملحق شده ایم که بتوانیم تا اندازۀ ممکن برای رسیدن به هدف 1.5°C موافقتنامه پاریس سهم بگیریم. در راپور ثبات ما به لسان سویدنی ذیل دربارۀ کار ما بیشتر بخوانید.