فعالیت در مراکز خدمات

شما، در بست کارمند مرکز خدمات، به یکی از اشخاص مهم ما تبدیل میشوید و میتوانید رویاهای دیگران را به واقعیت تبدیل کنید

شما به مشغول فراهم کردن زمینه موفقیت فروشگاه ها میشوید و ضمناً در پیشبرد صنعت فروشگاه های زنجیره ای به طرف آینده باثبات سهیم خواهید بود.

مراکز خدمات ما در استکهلم، گوتنبرگ، لوند و وکخو موقعیت دارد. در حال حاضر 100 کارمند در دیپارتمنت های مختلف ما مصروف کار هستند که عبارتند از: فروشات، بازاریابی و خرید، ارتباطات و ثبات، تکنالوجی معلوماتی، ساخت و ساز و تاسیسات، تمویل مالی، انکشاف کسب وکار و تجزیه و تحلیل دیتا.

کارکنان مراکز خدمات، تحت پوشش قرارداد جمعی اتحادیه هستند. صحتمندی یک یک اشخاص کمپنی برای ما مهم است و همه کارکنان میتوانند از خدمات صحی و رفاهی و دیگر امتیازات مستفید شوند.