نقش ما در استراتیژی انسان محور

"انسان محور" دقیقاً یعنی چه؟

"انسان محور" اصطلاحی است برای دوره غیررسمی زمین شناسی که عصر حاضر را تشریح میکند. "انسان محور" همه چیز را، برای همه، در هر موقعیت، تغییر میدهد. عصر حاضر ما را مجبور میسازد تا از خودمان سوالات کاملاً جدیدی درباره نحوه دستیابی به توسعه باثبات و ایجاد آسایش عمومی با محدودیت های زمینی پرسان کنیم.

بطور خلص، شاید بتوان استراتیژی "انسان محور" ما را، در سه آرمان ذیل خلاصه کرد: ثبات و صحت، شفافیت و جامعیت، و ارزش محور و بلندمدت. بطور کلی، این آرمان ها مسائل اساسی محیطی و اجتماعی ما را در زمینه مجموعه محصولات و خدمات، نقش ما در جامعه و زندگی مشتریان، و آینده نگر ساختن سازمان، شرح میدهد.
 


نظریه تغییر - این سفر شروع شده است.

برای دستیابی به موفقیت در عصر "انسان محور"، چشم انداز ثبات باید در مودل کسب وکار ما واضح و در همه فعالیت های ما به نمایش گذاشته شود. مقابله با چالش های پیش رو، در جامعه -بطور عموم- و بطور خاص در کمپنی ما، ضرورت به ایجاد تحول دارد. بنابراین، ما برای ایجاد تحول در دنیا، جامعه و کمپنی خودمان، به دنبال فرصت های کسب وکاری هستیم که بیشتر از "ثبات سر به نوک" باشد. ما قسمتی از این راهکار خواهیم بود.

سفر دارای تحول ما شروع شده است. ما، برای درک بهتر نقش خود در عصر "انسان محور"، به علم متکی هستیم و در این مسیر، اندیشه های جدید و سرمایه گذاری در نوآوری برای آینده را بررسی میکنیم. تقویت همکاری با صاحبان امتیاز و تامین کنندگان، و ایجاد انواع کاملاً جدیدی از مشارکت، از ضرورت یک موفقیت است.

در طول سالها، کلید موفقیت ما داشتن جرئت برای قبول نمودن خطر و اولویت دادن به نیازمندی های مشتریان بوده است. ما این پروسه را ادامه میدهیم و در حال حاضر هیچ ضرورتی مهمتر از ایجاد یک آینده باثبات، به کمک یکدیگر، نیست.