Why Reitan Convenience in Sweden?

رویاهای ما با همدیگر به واقعیت تبدیل میشود

رویاهای ما با همدیگر به واقعیت تبدیل میشود. ما، در فروشگاه زنجیره ای Reitan سویدن، به ارزش های برجسته ای متعهد هستیم. رفتار ما با همدیگر همراه با صراحت و اعتماد است. با این وجود،، و لحظات خوشی را در پهلوی هم میگذرانیم. روابط ما با یکدیگر همیشه سازنده تر میشود. ما در حال انکشاف است، و مطابق به ارزش های خود را از طریق رفتار و عمل به یکدیگر انتقال میدهیم.  میکنیم.

در جریان تریننگ های آموزشی، فرصت کسب مهارت های زندگی برای شما فراهم میشود. ما میخواهیم که اشخاص رشد کنند، با احساس غرور به موفقیت دست یابند و با اعتماد، الهام بخش عمل شوند. ما -در پهلوی همدیگر- به یکدیگر برای دستیابی به موفقیت و به واقعیت تبدیل شدن رویاها کمک میکنیم. ما از هیچ کوششیهمه کوشش خود را برای بهتر کردنکمی آسانتر ساختن زندگی روزانه مشتریان دریغ نمیکنیمروازنه و آسانتر ساختن جهانی بهتر انجام میدهیم.

ما از یاد گرفتن چیزهای جدید لذت میبریم، متفاوت بودن را دوست داریم، و همیشه به نظریات جدید و پر هیجان همکاران خود احترام میگذاریم.

آیا چنین محیطی برای شما خوشایند است؟ بنابراین همکاری با ما برای شما لذت بخش خواهد بود.

ما همیشه در جستجوی پیدا کردن همکاران با استعداد و شجاع هستیم. امکان همکاری با ما، به حیث نماینده، فروشنده یا کارمند مراکز خدمات وجود دارد.

در فروشگاه زنجیره ای Reitan سویدن، همه کارگران/کارمندان تحت پوشش یک قرارداد جمعی هستند و ما اتحادیه تجاری را یک همکار بیطرف میدانیم. ایجاد یک محیط کاری مناسب و پرداختن به مسائلی که آنها را صحیح میدانیم، از ضروریات کار ما است. این طریقه در مطابقت با ارزش اساسی حفظ معیارهای اخلاقی عالی کسب وکاراست.