فرهنگ و ارزش های ما


فرهنگ ما

مفهوم کسب و کار ما، سهولت، سرعت و قابل دسترس بودن برای همه است.ما با همکدیگر زندگی روزانه را کمی آسانتر و جهان را بهتر میسازیم. این فرهنگ در سازمان ما ریشه دوانده است و تظاهر آن در کارکنان متواضع، مهربان و متعهد ما دیده میشود. تمامی این عوامل ما را به یک کمپنی به اصطلاح مردم-پسند تبدیل کرده است.

ما به کارکنان خود ایمان داریم و با سپردن مسئولیت و اعتماد، شجاعت ضروری برای گرفتن تصمیمات مهم را در آنان پرورش میدهیم. با وجود دیتا محور بودن روش ما، کدام خطری ما را بر اساس اعتقادات و غریزه تهدید نمیکند.

تفریح در محل کار برای ما بسیار مهم است. خدمات دهی در ذات ما است و ما همیشه در حال تقویت روابط با کارکنان، شرکا و همچنین مشتریان هستیم. ما میخواهیم که همه از حضور در این مهمانی لذت ببرند.

ارزش های ما

علاوه بر فعالیت در یک صنعت سریع و درحال پیشرفت، سازمان بزرگ ما از امتیازات وسعت جغرافیایی و همکاری با برندهای معتبر برخوردار است. بنابراین، ایجاد فرهنگ مهم کمپنی برای پیشبرد کسب وکار، در پهلوی ارزش های ضروری برای هدایت کارکنان در موضوعات روزانه، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

در فروشگاه  زنجیره ای Reitan در سویدن، ما هشت معیار ارزشی داریم که از طریق آن به شکل ذیل تعریف و هدایت میشویم: