شفافیت و جامعیت

ما برای اجتماعات امن، به یک مرکز شفاف و جامع تبدیل خواهیم شد.

طریقه زندگی ما و محصولات و خدماتی که ارائه میکنیم، تقویت کننده ارزش های مردم سالاری است.
 


تعهدات ما - شفافیت و جامعیت

جامعیت

یکی از اهداف ما این است که تمام مردم، بدون درنظرداشت هویت جنسی، قومیت، مذهب یا عقیده، معلولیت، علاقه مندی جنسی یا سن، بتوانند از محصولات و خدمات ما مستفید شوند. بطور خلاصه، در مراکز و فروشگاه های ما، هویت همه اشخاص محترم فرض میشود.

ایمنی

با ایجاد مراکز باز، ایمن و برخوردار از روشنایی در محلات عمومی، فروشگاه های ما برای تامین مصئونیت خیابان ها کمک میکنند.

شفافیت

ما از مطالعه و اصل آزادی بیان حمایت میکنیم و در پروسه محافظت از ژورنالیست های شایسته سهم میگیریم. به این شکل، به تقویت اصل مردم سالاری در جامعه کمک میکنیم.

قهرمانان محلی

فروشگاه های ما به مانند جوامع محلی هستند و، در دنیایی که جهانی شدن و فردگرایی زمینه ساز تنهایی بسیاری از انسان ها شده است، حس لذت در زندگی روزانه را به مشتریان انتقال میدهد.